Warunki

Zasady i warunki

Ogólne zasady sprzedaży:

1. Sposób składania zamówień:
a) za pośrednictwem Platformy B2B http://b2b.polishtextilegroup.com/
b) telefonicznie
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej
d) faksem

2. Formularz Zamówienia powinien składać się z następujących elementów:
a) Dane Kupującego:
• nazwę firmy
• adres siedziby firmy
• Nr VAT UE – w przypadku 1. zamówienia
• adres dostawy – jeśli jest inny niż adres zameldowania

b) Wielkość zamówienia i rodzaj zamawianego asortymentu
• nazwa handlowa zamawianego towaru
• cechy towaru takie jak: kolor, gramatura, zawartość
• ilość zamawianego asortymentu

c) Termin i stan dostawy

3. Zamówienia zawierające ilości kontenerów muszą być uzgadniane indywidualnie

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji na niektóre towary, podając ich ilość na okres 3 dni roboczych. Okres ten może zostać przedłużony do 14 dni kalendarzowych w przypadku dokonania rezerwacji przez platformę B2B lub wyjątkowo po uzyskaniu zgody kierownika działu handlowego. Po tym okresie każda rezerwacja musi zostać ponownie potwierdzona jako zamówienie lub anulowana.

Ja. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz krajów będących członkami Unii Europejskiej.

1. Zamówienia krajowe przyjmowane przez Dział Handlowy realizowane są w ciągu 24 godzin tylko w dni robocze.
2. Czas dostawy w niektórych krajach UE jest inny. Kupujący ma możliwość sprawdzenia go na następującym nakładaniu:

Czas dostawy

II. Szczegółowe warunki dostawy towaru.

1. Zamówiony towar może zostać dostarczony do Kupującego opcjonalnie, w następujący sposób:

za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej
transport własny Sprzedającego
poprzez odbiór osobisty Kupującego

2. Czas i warunki dostawy realizowanej przez Sprzedającego transportem muszą być uzgodnione indywidualnie z Kupującym.

3. Istnieje możliwość odbioru towaru bezpośrednio przez Kupującego lub wskazaną przez niego firmę. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie o tym Sprzedającego w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy miejscem załadunku towaru nie jest siedziba Sprzedającego, Sprzedawca zobowiązany jest wskazać to miejsce i zaświadczyć, że odbiorca towaru jest uprawniony do jego reprezentacji i odpowiada za odbiór towaru.

III. Zakres odpowiedzialności Sprzedającego w kwestiach logistycznych.

1. W przypadku, gdy towar jest transportowany przez firmę zewnętrzną, a Kupujący stwierdził wady, które mogą ujawnić się podczas transportu, Kupujący powinien odnotować te uszkodzenia lub inne wady na liście przewozowym lub sporządzić protokół szkody.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach spowodowane Wielką Siłą lub innymi nieprzewidzianymi lub nieprzewidzianymi okolicznościami, które utrudniają i uniemożliwiają dostawę. Dotyczy to w szczególności okoliczności takich jak ekstremalnie trudne warunki atmosferyczne, zdarzenia spowodowane pożarem, wodą lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami, czy też opóźnienia w transporcie do magazynu Sprzedającego spowodowane wydłużonym transportem morskim. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W takich przypadkach Kupujący nie może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do Sprzedającego.

1. Warunki płatności.

Terminy płatności liczone są od daty wystawienia Faktury. Termin płatności, uzgodniony między stronami, będzie każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę na Fakturze.

2. Cena.

Klienci nabywają towar na poziomie cenowym, który jest obowiązujący w dniu jego zakupu – zgodnie z aktualnymi cennikami. Wyjątek stanowią ceny ustalane indywidualnie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

3. Opóźnienia w terminach płatności.

a) W przypadku niezapłaconych lub przeterminowanych Faktur Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją bieżących zamówień, a wszelkie wcześniejsze uzgodnienia dotyczące przyznanych rabatów są nieważne.

b) Sprzedający ma prawo żądać zwrotu całości lub części materiału pozostającego w stanie nienaruszonym, nadającego się do odsprzedaży.

Minimalna objętość zamówienia w przypadku tkaniny to jedna rolka. Jeżeli z różnych przyczyn złożone zamówienie jest mniejsze niż jedna rolka, Sprzedający ma prawo doliczyć do ceny podstawowej koszt rozkroju według poniższej tabeli:

Zasady sprzedaży tkanin w ilościach mniejszych niż jedna rolka
1. 1MB-10MB – do każdego metra doliczymy 0,70 € do ceny cennika
2. powyżej 10MB do 20MB – do każdego metra doliczymy 0,58 € do ceny cennika
3. więcej niż 20mb do 30mb – do ceny cennika doliczymy 0,47 € do każdego metra
4. Jeśli chcą kupić więcej niż 30m jesteśmy zobowiązani sprzedać całą rolkę, w przypadku, gdy klient będzie uparty, wytniemy, ale doliczymy 0,35 € do każdego metra do ceny cennika.

Punkt 4 nie odnosi się do Polara i rolek, które są produkowane w takich ilościach.

Zwrot zakupionego towaru możliwy jest po uprzednim zatwierdzeniu dokonanym przez Sprzedawcę. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie i etykiety. Jeżeli zwrot nie nastąpi z winy Sprzedającego, Kupujący poniesie wszelkie koszty transportu.

1. Kupujący zobowiązany jest do przedłożenia protokołu reklamacyjnego w formie reklamacji. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej lub w Dziale Handlowym. Do formularza reklamacyjnego należy dołączyć etykiety, potwierdzające tożsamość reklamowanego towaru.

2. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu i zweryfikowania jego zgodności z zamówieniem. Weryfikacji towaru należy dokonać każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, przy użyciu zakupionych tkanin. W przypadku braku ww. zgodności, Kupujący ma prawo złożyć reklamację w następującym terminie:

do 3 dni od daty dostawy – wady ilościowe i jakościowe, widoczne przy odbiorze towaru
21 dni od daty dostawy – wady jakościowe, widoczne po rozwinięciu, rozpakowaniu towaru (istnieje możliwość przedłużenia tego okresu po uzgodnieniu ze Sprzedawcą, w przypadku gdy towar ma być wykorzystany w późniejszym okresie),
Wady ukryte, które nie zostaną rozpoznane podczas dostawy, muszą zostać zgłoszone w jak najkrótszym czasie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji niezgodnej z instrukcją na karcie produktu, która jest dostępna na stronie internetowej lub w Dziale Handlowym.

4. Wysokość odszkodowania za wadliwy towar nie może przekroczyć jego wartości, wskazanej na fakturze sprzedaży, wystawionej przez Sprzedawcę.

5. Weryfikacja aktualnych, otwartych reklamacji nie pozwoliła Klientowi na opóźnienie płatności za zakupiony towar.

6. Jeżeli Kupujący nie złoży reklamacji w wyżej wymieniony sposób i terminie, traci wszelkie prawa do dochodzenia roszczeń.

Jeżeli reklamacja zostałaby uznana przez Sprzedawcę, jest on zobowiązany do odbioru wadliwego towaru na własny koszt. Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport. W przypadku żądania wymiany wadliwego towaru, Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru w możliwie najkrótszym czasie.

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. firma z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Zeusa 27, 01-497 Warszawa.

3. Administrator zapewnia poufność i ochronę Danych Osobowych Użytkowników korzystających z Platformy B2B oraz serwisu poprzez wprowadzenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Polską Grupę Tekstylną Sp. z o.o.:

w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta znajdującego się na Platformie B2B – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f). RODO), polegające na ochronie ich praw,
w celach marketingowych Administratora – marketing bezpośredni własnych produktów lub usług.

5. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w pkt. 4 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w zgodzie.

6. Podanie Danych Osobowych Użytkowników do formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej jest dobrowolne.

7. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail zgodnie z artykułem. 7 ust. 3 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez żądanie wysłane na adres: office@polishtextilegroup.com

8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Cofnięcie zgody będzie skutkowało usunięciem konta i zapisanych na nim danych.