Regulamin

Generalne zasady sprzedaży:

1. Sposoby składania zamówień:
a) poprzez Platformę B2B http://b2b.polishtextilegroup.com/
b) telefonicznie
c) elektronicznie: e-mail
d) poprzez fax.
e) osobiście w siedzibie Sprzedającego: ul. Kolejowa 9A, 27-415 Kunów

2. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:
a) Dane kupującego:
• Nazwę firmy
• Adres siedziby firmy
• Numer NIP i REGON*
• Adres dostawy**
*Numer NIP i REGON – przy pierwszym zamówieniu
**Adres dostawy – jeśli jest inny niż adres zarejestrowania firmy

b) Wielkość zamówienia i rodzaj zamawianego asortymentu
• Nazwa handlowa towaru
• Cechy towaru: kolor, gramatura, skład
• Ilość zamawianego asortymentu

c) Termin i warunki dostawy

3. Zamówienia towaru w ilościach kontenerowych wymagają uzgodnień indywidualnych

Możliwe jest złożenie rezerwacji na dany towar z podaniem ilości na okres 3 dni roboczych. Okres ten wydłuża się do 14 dni kalendarzowych w przypadku złożenia rezerwacji poprzez Platformę B2B. Po tym terminie rezerwacja wymaga potwierdzenia jako zamówienie lub zostaje anulowana.

I. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

1. Zamówienia krajowe przyjęte przez Dział Sprzedaż realizowane są w dni robocze w czasie 24h.
2. Czas dostawy dla poszczególnych krajów UE Kupujący może sprawdzić w zakładce:

Delivery Time

II. Szczegółowe warunki dostarczania towaru.

1. Zamówiony towar może być dostarczony do kupującego na dowolny z poniższych sposobów:

  • za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej
  • transportem własnym Sprzedającego
  • poprzez odbiór osobisty przez Kupującego

2. Warunki oraz termin dostawy transportem Sprzedającego ustalane są z Kupującym indywidualnie.

3. Możliwy jest odbiór zamówionego towaru bezpośrednio przez klienta lub przez firmę przez niego wyznaczoną. W takim wypadku prosimy o wcześniejsze uprzedzenie pracownika działu sprzedaży.

4. W przypadku, gdy miejscem wydania towaru nie jest siedziba Kupującego, Kupujący wskazując inne miejsce oświadcza, że Odbierający towar jest upoważniony do jego reprezentowania, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków wynikających z tej czynności, w tym szczególnie odpowiedzialności za przyjęty towar.

III. Zakres odpowiedzialności sprzedającego w kwestiach logistycznych.

1. W przypadku, gdy towar transportowany jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a kupujący stwierdzi wady, które mogły powstać podczas transportu, powinien wykazać stwierdzone wady w liście przewozowym.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów dostaw w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych i nadzwyczajnych okoliczności, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają realizację dostawy. Dotyczy to w szczególności okoliczności takich jak: ekstremalnie trudne warunki pogodowe, zdarzenia wywołane przez ogień, wodę lub inne nieprzewidziane wydarzenia oraz opóźnienia dostawy do magazynu Sprzedającego spowodowane przedłużającym się transportem drogą morską. O wystąpieniu powyższych okoliczności Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W tych przypadkach Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedającego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

1. Termin płatności.

Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Data płatności uzgodniona pomiędzy stronami Sprzedający umieszczać będzie każdorazowo na fakturze sprzedaży.

2. Cena.

Klient dokonuje zakupu po cenach obowiązujących w dniu zakupu – ceny te określa aktualny cennik. Odstępstwem jest cena ustalona indywidualnie między Kupującym a Sprzedającym.

3. Opóźnienie w terminie płatności.

a) Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie miał prawo domagać się zapłacenia przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych.

b) W przypadku nieuregulowania zaległych płatności Sprzedający może wstrzymać realizację bieżących zamówień, a wszelkie wcześniejsze ustalenia odnośnie przyznanych rabatów i upustów tracą ważność.

c) Jeśli Kupujący zalega z płatnościami, Sprzedający ma prawo żądać zwrotu całości lub części towaru pozostającego w stanie nienaruszonym, nadającym się do dalszej odsprzedaży.

Minimalna wielkość zamówienia w przypadku tkanin to jedna belka. Jeśli z różnych względów złożone zamówienie obejmuje mniejszą ilość produktu Sprzedający ma prawo doliczyć stosowną dopłatę.

ZASADY SPRZEDAŻY TKANIN W ILOŚCIACH KUPONOWYCH – CIĘTE Z BELKI
1. od 1 mb do 10 mb – doliczamy 3,00 zł/ mb do ceny cennikowej
2. powyżej 10 mb do 20 mb – doliczamy 2,50 zł/ mb do ceny cennikowej
3. powyżej 20 mb do 30 mb – doliczamy 2,00 zł/ mb do ceny cennikowej
4. powyżej 30 mb – sprzedajemy całe belki, a jeżeli klient życzy sobie dokładny metraż (cięcie z całej belki), np. 40 mb doliczamy 1,50 zł/ mb do ceny cennikowej

Zwrot zakupionego towaru możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz metki. Jeżeli zwrot nie następuje z winy Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest ponieść koszty transportu.

1. Wniosek reklamacyjny Kupujący ma obowiązek składać przy pomocy formularza reklamacyjnego. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej lub w dziale obsługi Sprzedającego. Do formularza klient powinien dołączyć oryginalne etykiety identyfikujące reklamowany towar.

2. Kupujący zobowiązany jest bezpośrednio po odbiorze dokonać przeglądu towarów oraz sprawdzić ich zgodność ze złożonym zamówieniem. W każdym przypadku musi to nastąpić przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem zakupionego towaru. W przypadku braku wspomnianej zgodności Kupujący ma prawo skierować do Sprzedającego reklamację w terminie:

  • do 3 dni roboczych od dostawy – wady ilościowe i jakościowe widoczne przy dostawie
  • 21 dni od dostawy – wady jakościowe widoczne dopiero po rozwinięciu/rozpakowaniu towaru(możliwe jest wydłużenie tego terminu po uzgodnieniu ze sprzedającym, w przypadku gdy towar będzie używany w późniejszym terminie)
  • wady ukryte, których nie można rozpoznać podczas dostawy należy zgłosić w możliwie najkrótszym terminie

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz konserwacji niezgodnej z zaleceniami zawartymi na karcie produktowej dostępnej na stronie internetowej lub w dziale obsługi Sprzedającego.

4. Wysokość odszkodowania za wadliwy towar nie może przekraczać jego wartości widniejącej na fakturze sprzedaży wystawionej przez Sprzedającego.

5. Rozpatrywanie bieżącej reklamacji nie upoważnia klienta do wstrzymania płatności za zakupione towary.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedającego, jest on zobowiązany do odebrania na swój koszt wadliwego towaru. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w oryginalnych opakowaniach w stanie umożliwiającym jego transport i zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem. W przypadku uwzględnienia żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, Sprzedający zobowiązuje się do jego wymiany w jak najkrótszym możliwym terminie.

6. Towar wyprzedażowy nie podlega reklamacji ani zwrotom. W momencie zakupu klient jest informowany o przyczynach wyprzedaży.

7. Jeżeli Kupujący nie dokona zgłoszenia reklamacyjnego w określony sposób oraz w przewidzianym terminie, traci on wszelkie uprawnienia wynikające z tytułu reklamacji.

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest firma Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zeusa 27, 01-497 Warszawa.

3. Administrator zapewnia poufność i ochronę Danych Osobowych Użytkowników korzystających z Platformy B2B oraz witryny WWW poprzez wprowadzenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych.

4. Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane:

  • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta znajdującego się na Platformie B2B – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),
  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO),
  • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), polegający na ochronie swoich praw,
  • w celach marketingowych Administratora – marketing bezpośredni własnych produktów lub usług.

5. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w pkt. 4 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

6. Wprowadzenie Danych Osobowych do formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie WWW jest dobrowolne.

7. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody może być dokonane poprzez przesłanie żądania na adres: office@polishtextilegroup.com

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia. Rozwiązanie Umowy oznacza usunięcie Konta i danych na nim zapisanych.